Algemene voorwaarden
BLAKE SEVEN VOF

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BLAKE SEVEN VOF GEVESTIGD TE ROTTERDAM, 

KVK NR. 53301641
BTW NR: NL850829811B01

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Blake Seven VOF en haar Wederpartijen. Zij maken deel uit van alle offertes, aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door Blake Seven VOF.

Van: Blake Seven VOF, Goudsesingel 128, 3011 KD Rotterdam hierna te noemen: Blake Seven

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

1.2 Blake Seven: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Wederpartij: de Wederpartij van Blake Seven, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Blake Seven en Wederpartij.

Artikel 2 Algemeen

2.1. Blake Seven heeft het recht deze algemene verkoopvoorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde Algemene verkoopsvoorwaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zullen zoveel mogelijk van toepassing worden op reeds bestaande overeenkomsten zodra Blake Seven aan de Wederpartij en redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.

2.2. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte, aanbieding en iedere overeenkomst tussen Blake Seven en de Wederpartij, waarop Blake Seven deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Blake Seven, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4. Algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Als

dan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Blake Seven en de Wederpartij slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Blake Seven.

2.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Blake Seven en de Wederpartij zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.7. Indien Blake Seven niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Blake Seven in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1. De door Blake Seven gemaakte offertes en aanbiedingen gelden als een uitnodiging tot het doen van onderhandelingen. De door Blake Seven gemaakte offertes en aanbiedingen zijn derhalve vrijblijvend en gelden niet als een onherroepelijk aanbod, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

3.2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.3. Indien de wederpartij akkoord gaat met de offerte of aanbieding als genoemd in lid 1 van dit Artikel geldt het akkoord van de Wederpartij als een aanbod als bedoeld in Artikel 6:217 e.v. BW. Door Blake Seven dient dit aanbod van de Wederpartij nog te worden aanvaard. Indien Blake Seven het aanbod van de Wederpartij niet aanvaardt, dan komt er geen overeenkomst tot stand.

3.4. Levertijden in offertes van Blake Seven zijn indicatief en geven de Wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.5. Alle in de offerte of aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.6. Blake Seven is niet gehouden aan haar verplichtingen uit hoofde van een gesloten overeenkomst indien in de offerte of aanbieding druk- en of schrijffouten zijn gemaakt. Indien in de offerte of aanbieding druk- en of schrijffouten zijn gemaakt heeft Blake Seven het recht de overeenkomst uit te voeren zoals partijen hebben bedoeld overeen te komen, zulks ter uitsluitende beoordeling van Blake Seven.

3.7. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod is Blake Seven daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Blake Seven anders aangeeft.

3.8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Blake Seven niet tot levering van een deel van de in de offerte of aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.9. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van Blake Seven, binden Blake Seven slechts indien dit schriftelijk door haar is bevestigd.

3.10. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.11. Blake Seven behoudt zich het recht om een kredietwaardigheidstoets uit te voeren ten behoeve van de afgesloten kredietverzekering. Mocht de limiet aanvraag afgekeurd worden door de kredietverzekeraar, dan behoudt Blake Seven zich eveneens het recht om de bestelling, offerte of aanbieding te annuleren.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Blake Seven zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Blake Seven het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Blake Seven aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Blake Seven worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Blake Seven zijn verstrekt, heeft Blake Seven het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

4.4. Blake Seven is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Blake Seven is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Blake Seven kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Blake Seven de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door Blake Seven of door Blake Seven ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Wederpartij of een door Wederpartij aangewezen locatie, draagt Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Wederpartij vrijwaart Blake Seven voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering

5.1. De levering van zaken in Nederland geschiedt, franco Wederpartij, aan één op de in de verkooporder gespecificeerde adres en bij gebreke daarvan aan het kantooradres van de Wederpartij, met dien verstande dat de kosten voor van vervoer en verzekering voor rekening van de Wederpartij komen, waarbij Blake Seven zelf de wijze van transport en verpakking bepaalt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Blake Seven deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.3. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Blake Seven gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij.

5.4. Indien de zaken worden bezorgd is Blake Seven gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

5.5. Indien Blake Seven gegevens behoeft van de Wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Wederpartij deze aan Blake Seven ter beschikking heeft gesteld.

5.6. Indien Blake Seven een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn als bedoeld in Artikel 6:83 sub a BW. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Blake Seven schriftelijk in gebreke te stellen. Blake Seven is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Wederpartij wegens overtreding van een fatale levertijd.

5.7. Blake Seven is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Blake Seven is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

5.8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Blake Seven de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.9 Bij alle bestellingen boven de € 500,- worden geen vervoers- en verpakkingskosten in rekening gebracht voor verzendingen naar Belgie en Nederland.

Artikel 6 Monsters en modellen

6.1 Is aan de Wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

7.1. Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

7.2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan Blake Seven te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 2 weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 1 maanden na levering te worden gemeld.

7.3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Blake Seven op de wijze zoals door Blake Seven aangegeven.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

8.1. Indien Blake Seven met de Wederpartij een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Blake Seven niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.

8.2. Blake Seven is gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen, indien Blake Seven kan aantonen dat zich tussen het tot stand komen en de uitvoering van hetgeen is overeengekomen en in die periode één of meerdere van de kostprijsfactoren van Blake Seven zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vrachtkosten, invoerrechten, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal dusdanig zijn gestegen dat de kostprijs van Blake Seven met meer dan 5% is gestegen. In geval van discussie over de stijging van één of meerdere van de kostprijsfactoren, is de administratie van Blake Seven leidend.

8.3. De door Blake Seven gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

9.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

9.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Blake Seven zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

9.3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Blake Seven de Wederpartij hierover tevoren inlichten.

9.4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Blake Seven daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste tarief tot gevolg heeft.

9.5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Blake Seven geen meerkosten in rekening kunnen brengen indiende wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 Betaling

10.1. Het is de Wederpartij niet toegestaan om op het overeengekomen bedrag korting toe te passen of het overeengekomen bedrag te verrekenen met eventueel door Blake Seven aan de Wederpartij te betalen bedragen.

10.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Blake Seven aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

10.3. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

10.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Blake Seven op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

10.5. Blake Seven heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Blake Seven kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Blake Seven kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

10.6. Blake Seven heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1. Alle door Blake Seven geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Blake Seven totdat de Wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Blake Seven gesloten overeenkomsten is nagekomen.

11.2. De Wederpartij mag producten, waarop Blake Seven het eigendomsrecht heeft voorbehouden niet verpanden, dan wel bij wijze van zekerheidsstelling overdragen. De Wederpartij mag deze producten wel binnen de normale bedrijfsuitvoering vervreemden.

11.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Blake Seven zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.4. De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

11.5. Door Blake Seven geleverde zaken, die krachtens het onder 11.1 van dit Artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.6. Voor het geval dat Blake Seven zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Blake Seven of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Blake Seven zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

11.7. Blake Seven is gerechtigd om de producten ter zake waarvan de Wederpartij niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan hetzij onder zich totdat het verschuldigde volledig is voldaan, hetzij de producten aan derden te verkopen in welk geval de opbrengst na aftrek van de kosten in mindering komt op het door de Wederpartij verschuldigde.

Artikel 12 Klachten

12.1. De Wederpartij is verplicht om bij aflevering van de gekochte producten te controleren of (transport) schade is opgetreden en/of het geleverde geen tekorten vertoont. Zo spoedig mogelijk na aflevering is de Wederpartij verplicht te controleren of het geleverde ook overigens beantwoordt aan de overeenkomst.

12.2. Klachten met betrekking tot (transport) schade of tekorten in het geleverde dienen ook door de Wederpartij op de vrachtbrief worden aangetekend en terstond aan Blake Seven gespecificeerd te worden opgegeven. Bij gebreke daarvan verliest de Wederpartij jegens Blake Seven al zijn rechten op grond van dergelijke schade of tekorten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Blake Seven.

12.3. Klachten met betrekking tot andere dan in Artikel 12.2 bedoelde tekortkomingen dienen de Wederpartij terstond, nadat hij deze heeft ontdekt of mede gelet op zijn Artikel 12.1 bedoelde controleplicht, redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan Blake Seven schriftelijk en voldoende nauwkeurig omschreven op te geven, met dien verstande dat dergelijke klachten in geen geval op een later tijdstip dan 2 weken na aflevering kunnen worden ingediend. Na deze termijn aan Blake Seven kenbaar gemaakte klachten, hoeven niet door Blake Seven te worden behandeld. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Blake Seven, wordt de Wederpartij dan geacht de producten in goede staat te hebben ontvangen en verliest hij jegens Blake Seven.

12.4. De betaling verplichtingen voor de Wederpartij wordt niet opgeschort door klachten over de producten.

12.5. Indien een tijdig kenbaar gemaakte klacht gegrond wordt bevonden, heeft de Wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden en is Blake Seven slechts verplicht de eventueel ontbrekende producten zo spoedig mogelijk alsnog af te leveren respectievelijk de geleverde producten te vervangen. Blake Seven is evenwel bevoegd in plaats van vervanging te kiezen voor teruggave van de koopprijs tegen retournering aan Blake Seven van het geleverde. Slechts indien Blake Seven in gebreke blijft met vervanging of teruggave van de koopprijs, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De te vervangen producten waarover de klacht gegrond wordt bevonden, worden eigendom van Blake Seven.

12.6. Blake Seven garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

12.7. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Wederpartij van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Blake Seven.

12.8. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 2 weken na levering.

12.9. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Blake Seven de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Wederpartij, naar keuze van, Blake Seven vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Wederpartij zich reeds nu de vervangen zaak aan Blake Seven te retourneren en de eigendom aan Blake Seven te verschaffen.

Artikel 13 Garantie

13.1. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Blake Seven, Wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

13.2. Indien de door Blake Seven verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 14 Incassokosten

14.1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd plus de rentekosten. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

14.2. Indien Blake Seven hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

14.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

15.1. Blake Seven is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst Blake Seven ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

15.2. Voorts is Blake Seven bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Blake Seven op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Blake Seven de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15.4. Blake Seven behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

16.1. Indien Blake Seven aan Wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Wederpartij gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

16.2. Indien de Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Blake Seven het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Wederpartij te verhalen. 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1. Indien door Blake Seven geleverde zaken gebrekkig zijnen tijdig is gereclameerd, is de aansprakelijkheid van Blake Seven jegens Wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

17.2. Indien Blake Seven aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal de netto waarden van de geleverde zaken.

17.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Blake Seven aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Blake Seven toegerekend kan worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

17.4. Blake Seven is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

17.5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Blake Seven of zijn ondergeschikten.

17.6. De Wederpartij vrijwaart Blake Seven van alle aansprakelijkheidsstellingen door derden naar aanleiding van met Blake Seven gesloten overeenkomsten, en derhalve van alle aanspraken van derden op schadevergoeding jegens Blake Seven, uit welke hoofde dan ook, daarin mede maar niet enkel inbegrepen aanspraken van derden uit hoofde van productaansprakelijkheid als bedoeld in Artikel 6:185 e.v. BW, of anderszins. De Wederpartij vrijwaart Blake Seven tevens voor alle kosten die Blake Seven maakt voor juridische bijstand in dit verband. 

Artikel 18 Risico-overgang

18.1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze aan de Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Wederpartij of van een door de Wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht. 

Artikel 19 Overmacht

19.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. In geval van overmacht is Blake Seven ontslaan uit haar verplichtingen tot nakoming van de overeenkomst en jegens de Wederpartij niet schadeplichtig.

19.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Blake Seven geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Blake Seven niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Blake Seven worden daaronder begrepen.

19.3. Blake Seven heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Blake Seven zijn verbintenis had moeten nakomen.

19.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.5. Voor zover Blake Seven ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Blake Seven gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 21 Bevoegde rechter

21.1. Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke naar aanleiding van offertes, aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen Blake Seven en de Wederpartij mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Blake Seven.

21.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit Artikel is Blake Seven bevoegd om de genoemde geschillen voor te leggen aan de naar normale regels van competentie bevoegde rechter.

Artikel 22 Geschillen

22.1. De rechter in de vestigingsplaats van Blake Seven is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Blake Seven het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

22.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23 Toepasselijk recht

23.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Blake Seven partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 24 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

24.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.